ubezpiecznia podróżeUbezpieczenie dotyczy wyjazdów krajowych oraz zagranicznych

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • Koszty leczenia w podróży, w przypadku nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub następstwa choroby przewlekłej po przekroczeniu granicy RP,
 • koszty transportu Ciebie i bliskich w nagłych sytuacjach,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego, wywołane przyczyną zewnętrzną niezależnie od woli Ubezpieczonego,
 • bagaż podróżny będący w posiadaniu Ubezpieczonego w czasie jego podróży i pobytu za granicą RP,
 • OC w życiu prywatnym,
 • usługi assistance, polegające na zorganizowaniu i pokryciu kosztów świadczeń realizowanych na rzecz Ubezpieczonego, za pośrednictwem Towarzystwa Ubezpieczeń w trakcie pobytu lub podróży Ubezpieczonego poza granicami RP.

Przedmiot ubezpieczenia może być rozszerzony o:

 • Koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz usługi assistance świadczone dla zdarzeń powstałych za granicą w związku:
  • wykonywaniem pracy,
  • uprawianiem sportów ekstremalnych wraz z pokryciem kosztów ratownictwa.

Ubezpieczenie dotyczy wyjazdów zagranicznych jak i krajowych.